www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »

NEWSY Bydgoszcz - Toruń

MOBILNI FIZYCY

Trzech fizyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: dr Krzysztof Gałkowski, dr Piotr Wcisło oraz dr Szymon Wójtewicz zostało laureatami V edycji konkursu w ramach programu „Mobilność Plus” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród 73 laureatów tej odsłony konkursu, którzy otrzymają fundusze na wyjazdy do zagranicznych renomowanych ośrodków, gdzie pod opieką wybitnych pracowników realizować będą swoje badania, znaleźli się trzej młodzi naukowcy z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK:

· dr Krzysztof Gałkowski - środki zostaną przeznaczone na "Badania nad optymalizacją wydajności materiałów z rodziny hybrydowych perowskitów do zastosowań w fotowoltaice i optoelektronice" w University of Cambridge (Wielka Brytania);

· dr Piotr Wcisło - przeprowadzi badania "Chłodzenia i pułapkowania polarnych molekuł - nowych narzędzi w badaniach fundamentalnych" w Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA), University of Colorado (USA);

· dr Szymon Wójtewicz zajmie się "Optyczną metrologią molekularnego wodoru" w Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Włochy).

Warto podkreślić, że w konkursie rywalizowało 286 wniosków. Więcej szczegółów.

Dr Krzysztof Gałkowski jest asystentem naukowym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK. Pracę licencjacką (2010 r.) oraz magisterską (2012 r.) napisał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr. Jana Suffczyńskiego. Po uzyskaniu Stypendium Rządu Francuskiego (2013 r.), studia doktoranckie realizował równolegle (co-tutelle) w Warszawie (UW, promotor: prof. dr hab. Piotr Kossacki) oraz w Tuluzie (Université Toulouse-III-Paul-Sabatier/ Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, promotor: dr hab. Paulina Płochocka). Pracę doktorską, poświęconą elektronicznym i mikroskopowym własnościom hybrydowych perowskitów, obronił w 2017 r.

Dr Gałkowski zajmuje się optycznymi badaniami materiałów przewodnikowych, w szczególności badaniami spektroskopowymi w wysokich polach magnetycznych. Jego aktywność naukowa koncentruje się na fundamentalnych własnościach hybrydowych perowskitów - rodziny materiałów dla wydajnej fotowoltaiki oraz optoelektroniki.

Dr Piotr Wcisło jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (specjalność fizyka atomowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010 r.). Swoją pracę doktorską zrealizował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie jest zatrudniony od 2015 r. Ma za sobą 6-miesięczny staż w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge w Stanach Zjednoczonych, miesięczną wizytę w Vrije Universiteit w Amsterdamie, a także liczne krótkie wyjazdy naukowe, m.in. do Francji i Włoch. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody im. prof. Stanisława Pieńkowskiego za osiągnięcia w dziedzinie fizyki eksperymentalnej (2015) czy nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego za pracę magisterską (2012). W 2015 r. został stypendystą programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a w 2016 r. - jednym z laureatów konkurs Sonata organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, otrzymując grant na realizację projektu "Stany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He". W sierpniu 2016 r. dr Wcisło dostał Nagrodę Premiera za wyróżnioną rozprawę doktorską "Molecular collisions and shapes of optical resonances", przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Romana Ciuryło, prof. UMK. W grudniu 2016 r. natomiast Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe II stopnia. Więcej o badaniach dr. Wcisły

Dr Szymon Wójtewicz jest asystentem w Instytucie Fizyki UMK. Ukończył studia magisterskie (2010 r.) i doktoranckie (2014 r.) na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W 2013 r. przebywał na 5-miesięcznym stażu w National Institute of Standards and Technology w Gaithersburgu w USA. Jest laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Optoelektroniki za pracę magisterską (2010 r.), a w 2013 r. został wyróżniony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. W latach 2013-2015 realizował grant NCN Preludium. Jego dotychczasowa praca naukowa skoncentrowana jest na rozwoju ultraprecyzyjnych i czułych technik spektroskopowych wykorzystujących wnęki optyczne oraz na ultradokładnych badaniach widm molekularnych kluczowych w zastosowaniach atmosferycznych.


data ostatniej modyfikacji: 2017-10-04 12:41:55
Komentarze

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
UMK_220_1.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studiuje pracuje zyskuje
miniatura