NEWSY Bydgoszcz - Toruń

W GRONIE ENERGETYCZNYCH EKSPERTÓW

Tag: UMK
Dział: Bydgoszcz - Toruń

Prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, znalazł się w zespole eksperckim ds. rozwoju i wykorzystania energetyki odnawialnej w transporcie, powołanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR w porozumieniu z Ministerstwem Energetyki zainicjowało przeprowadzenie analizy rozwoju technologii energii odnawialnej w Polsce poprzez powołanie do tego celu dwóch zespołów ekspertów: zespołu do spraw rozwoju energetyki odnawialnej wykorzystywanej w transporcie oraz zespołu do spraw energetyki odnawialnej i rozproszonej wykorzystującej odpady kaloryczne. W pierwszym z nich, liczącym siedem osób, zasiądzie prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz. Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK jest wieloletnim współpracownikiem NCBR w ramach programów Szybka Ścieżka, Gekon, Lider, Tango, PBS, Inntech, Demonstrator+, Innochem i innych.

24 grudnia 2018 weszła w życie unijna dyrektywa RED II o odnawialnych źródłach energii, wprowadzająca nowe warunki rozwoju energetyki odnawialnej, do których będą musiały dostosować się państwa Unii Europejskiej. Wiele zmian dotyczy energetyki rozproszonej i prosumentów. RED II wraz z dyrektywą o efektywności energetycznej i rozporządzeniem ws. zarządzania unią energetyczną to podstawa nowej strategii energetycznej Unii Europejskiej na kolejną dekadę. Celem przyjętych regulacji jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym do 32 proc. do roku 2030, co ma z kolei prowadzić – wraz z realizacją działań zwiększających efektywność energetyczną – do ograniczenia unijnych emisji CO2 o 40 proc. w porównaniu z emisjami z 1990 r. Więcej informacji: www.eur-lex.europa.eu.

Prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz urodził się w Łodzi w roku 1952. Studia chemiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 1976. Stopnie naukowe doktora (1983) i doktora habilitowanego (2001) w dziedzinie chemii również uzyskał na UMK. Obecna działalność badawcza Profesora jest skoncentrowana na nano-strukturyzowanych materiałach węglowych, takich jak wysokoazotowe węgle aktywne, nanorurki węglowe oraz grafen. Prof. Łukaszewicz jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji badawczych, rozdziałów w monografiach oraz patentów. Czynnie uczestniczył w międzynarodowych konferencjach naukowych w Japonii, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Singapurze, Indiach, Kuwejcie, Włoszech, Szwecji, Austrii, na Węgrzech, w Szwajcarii, Korei Południowej oraz Polsce w formie ponad 90 wykładów na zaproszenie, komunikatów oraz posterów. W przeszłości, równolegle z zatrudnieniem w UMK, pracował w firmach Mera-Obreus oraz Sylab-Micromeritics. Odbył wieloletnie staże naukowe w Niemczech (RWTH Aachen - stypendium DAAD 1983-5) oraz dwukrotnie w Japonii (Kyushu University – stypendium Monbusho 1987-1989 oraz visiting researcher 2001). Był autorem, współautorem oraz koordynatorem projektów realizowanych w UMK oraz gminie Toruń współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę ponad 100 mln złotych. Były to m.in. projekty ZUCH UMK, CHEMOKOP, Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, KLUCZ UMK, a ostatnio AS KIER. Obecnie jest kierownikiem grantu badawczego NCN OPUS 12 oraz kierownikiem i wykonawcą grantów wdrożeniowych KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług. Ponadto jest kierownikiem tematu badawczego w ramach współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) oraz współkierownikiem grantu finansowanego przez Kwait Foundation for the Advancement of Sciences realizowanego w Kuwait University. Prof. Jerzy P. Łukaszewicz jest wieloletnim ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dla którego przygotował ponad 200 opinii. Recenzował wnioski o granty w ramach programów międzynarodowych Komisja Europejska - 6FP i 7FP, Norway Grants, ERA ENERGY, ERANET, MATERA+, Scientific Cooperation Poland-Taiwan Grants,  Poland-Turkey Grants, The Latvian Council of Science oraz Development and Innovation Funding UEFISCDI. Prof. Jerzy P. Łukaszewicz w latach 2002-5 był prodziekanem Wydziału Chemii, a w latach 2005-12 sprawował funkcję dziekana tego wydziału. Od roku 2013 jest dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii oraz kierownikiem Katedry Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy. Kieruje Zespołem Syntezy Badania i Modelowania Nowych Materiałów.  


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-05 10:32:06
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSIiZ - pracownia pielegnacji ciała i masażu
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności